" />

" />
Telefoonnummer:
0546-434058
Telefoonnummer: 0546-434058

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die de praktijken Arninkhof & Roelink en Kral hebben genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins. 

Doeleinden zijn: 

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering; 
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen. 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk. 

Algemene patientgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend; 
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt; 
 • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; 
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt. 

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is; 
 • verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst; 
 • Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

Overdracht dossier aan nieuwe huisarts bij vertrek uit de praktijk

 • Waar mogelijk wordt het dossier na toestemming van de patiënt digitaal overgedragen aan de nieuwe huisarts via de beveiligde internetmodule ZorgMailTransfer 
 • Indien digitaal versturen niet mogelijk is, wordt het dossier per post verstuurd. 
 • Een papieren dossier wordt in principe alleen aan de patiënt zelf meegegeven tenzij deze uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het overdragen aan een met name genoemde derde persoon. 

LSP-Opt In:

 • Iedere patiënt is/wordt gevraagd of zijn dossier inzichtelijk mag zijn voor het LSP (Landelijk Schakel Punt) en daarmee ook de Centrale Huisartsen Post Almelo teneinde in acute situaties te kunnen beschikken over de actuele medische gegevens. 
 • In het HIS (Medicom) wordt vastgelegd of de patiënt wel of geen toestemming heeft gegeven voor inzage van zijn/haar gegevens. 
 • Indien geen toestemming is gegeven voor LSP-Opt In, heeft de CHPA geen toegang tot de gegevens. 
 • Kinderen boven de 12 jaar moeten samen met de ouders toestemming geven voor inzage, vanaf 16 jaar mag een kind zelfstandig beslissen.
 • Op de website www.vzvz.nl/page/Zorgconsument kunt u hier meer over lezen.

Organisatie van de informatiebeveiligingDe HOED Medisch centrum van Gogh heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. 
 • De medewerkers mogen alleen die dossiers openen die voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk zijn. 
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. 

Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt. 
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen. 
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn. 
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

 

Het recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van praktijk Arninkhof & Roelink en Kral is gepubliceerd op de websites van de praktijken en worden vermeld op de wachtkamerinfoschermen

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Telefoon 0546-434058
 

Huisartsenpraktijk Arninkhof & Roelink

Titus Brandsmahof 1
7606 SB Almelo
Telefoon:
0546-434058
Fax:
0546-539747
:
Routebeschrijving >

Keurmerk NHG

NPA logo

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd.

handig